Web
Analytics

Menyertai Takaful Boleh Secara Langsung


Polisi insurans biasanya dibeli melalui khidmat perantara yang dipanggil agen atau wakil yang dilantik oleh syarikat insurans untuk berkhidmat bagi pihaknya.

Sementara khusus bagi sektor insurans nyawa lazimnya agen adalah individu yang dilantik atas namanya secara peribadi untuk ditugaskan mencari pelanggan yang mungkin boleh ditarik membeli polisi-polisi insurans nyawa yang dijualnya.

Untuk sektor insurans am pula, ada agen individu dan ada juga badan korporat. Bagi kebanyakan orang membeli untuk polisi insurans untuk kenderaan baru barangkali jarang mereka pergi sendiri ke pejabat syarikat insurans,kerana kebiasaannya insurans ini diuruskan oleh pihak penjual kereta; harga belian kenderaan itu meliputi sekali premium polisi insuransnya.

Urusan insurans ini biasanya disediakan sama ada syarikat pengedar kenderaan atau jurujual yang menjadi agen insurans.

kenapa perlu takaful
kenapa perlu takaful

Sekalipun agen dilantik dan berkhidmat bagi pihak syarikat insurans, namun imbuhan sebagai upah, yang disebut komisyen, sebagai balasan atas khidmat dan usaha agen berpenat lelah mencari pemegang polisi untuk syarikat insurans yang melantiknya, diambil daripada premium yang dibayar pemegang polisi.

Dalam industri insurans peraturan ini dikira wajar kerana ia dianggap agen memberi kemudahan kepada pemegang polisi tanpa lagi dia perlu bersusah payah pergi sendiri ke pejabat syarikat insurans untuk membeli polisi insurans. Selain agen, khidmat broker juga disediakan sebagai perantara dalam sektor insurans am.

Lazimnya khidmat broker insurans yang dilesen mengikut undang-undang dilanggani oleh institusi atau badan perniagaan dan amat kurang oleh individu. Institusi dan organisasi perniagaan melantik broker supaya menyediakan khidmat nasihat serta cadangan program insurans yang perlu diambilnya. Dalam konteks ini, broker adalah wakil pemegang polisi.

Sebenarnya tiada peraturan khusus menetapkan agar seorang pemegang polisi dikehendaki menggunakan khidmat agen atau broker. Jika seseorang itu merasa yakin dan selesa mengendalikan program insuransnya sendiri maka dia boleh berurusan secara langsung dengan syarikat insurans pilihannya tanpa bantuan perantara.

Bagi insurans kenderaan atau kebakaran rumah kediaman sendiri, misalnya polisi yang disediakan oleh syarikat insurans secara keseluruhannya boleh dikatakan sama, premiumnya juga standard kerana di Malaysia pada masa ini premium insurans tertakluk kepada tarif yang mesti digunapakai oleh semua syarikat insurans.

Sementara bagi insurans nyawa pula, bakal pemegang polisi harus mengetahui keperluan kewangannya. Setiap polisi tidak sama matlamat dan skopnya. Ia ada persaingan tersendiri dan yang demikian premium antara satu syarikat dengan yang lain turut berbeza. Yang penting sebagai pengguna seseorang itu harus tahun tentang perancangan kewangannya dan keluarganya.

Perkembangan teknologi, perubahan nilai dan citarasa masyarakat serta kemajuan operasi perniagaan keseluruhannya telah memberi impak yang besar kepada cara dan kaedah sesuatu jenis perniagaan dijalankan, dan ini turut dialami sektor insurans.

Antara anjakan yang dapat dilihat adalah tumpuan dalam strategi pemasaran. Secara khusus dalam melakar dan melaksanakan prasarana saluran perniagaan. Yang dikira tradisional dan pernah satu ketika merupakan saluran arus perdana sudah sedikit demi sedikit terhakis signifikannya.

Jika satu ketika, polisi insurans selesa dibeli melalui agen sahaja, kini sudah muncul saluran alternatif yang dikira lebih efektif. Justeru itu ada syarikat-syarikat insurans yang tidak menggunakan saluran agensi dalam strategi pemasaran masing-masing.

Dalam memilih strategi pemasaran tujuan utama adalah menyediakan sistem khidmat ‘serahan’ pelanggan yang bukan sahaja menjimatkan kos tetapi diwaktu yang sama mengoptimakan kecekapan. Maka matlamat meningkat mutu perkhidmatan cepat dan tepat kepada pelanggan akan tercapai.

Sehubungan ini dengan khidmat pelanggan yang unggul menjadi sasaran besar, semakin banyak syarikat insurans mula mengadakan hubungan kerjasama yang boleh memberi manfaat bersama dengan sektor perbankan melalui program ‘bankansurans’. Bagi takaful program ‘banktakaful’ telah lama dilaksanakan oleh Takaful Malaysia bersama Bank Islam dalam ertikata produk takaful boleh diperolehi di bawah satu bumbung dengan produk perbankan Islam.

Pelbagai polisi insurans dan produk takaful dipakejkan dengan produk perbankan dan dipasarkan oleh institusi perbankan. Sebenarnya strategi bankansurans dan banktakaful mencakupi skop yang luas; dari instusi perbankan itu sendiri menjual polisi insurans sehinggalah kepada jalinan kerjasama penyediaan produk kewangan.

Sebagai contoh, pembiayaan/pinjaman membeli rumah atau kenderaan kini meliputi bayaran premium untuk insuransnya sekali. Tidak seperti dulu dimana pelanggan institusi perbankan terpaksa membeli polisi insurans sendiri secara berasingan sebelum wang pembiayaan/pinjaman dapat dikeluarkan.

Selain itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi maklumat, internet kini menjadi suatu saluran pemasaran yang berkesan. Meskipun ia masih baru, tetapi penggunaan internet mempunyai potensi besar dan dijangka menjadi suatu saluran yang tidak boleh diketepikan.

Dilapurkan bilanganpengguna internet di Malaysia kini kira-kira 5.7 juga orang, suatu pertambahan yang besar berbanding kira-kira 1 juta orang sahaja lima tahun lalu. Dengan meningkatnya tahap pendidikan dan diganding pula dengan perkembangan kemewahan pendapatan, bilangan pengguna internet dijangka meningkat pesat.

Seiring dengan ini, penggunaan kad kredit yang semakin meluas memudahkan penggunaan saluran internet. Orang ramai boleh mendapatkan apa-apa keperluan insuransnya dengan layari laman web menggunakan internet dan premium dibayar menggunakan kad kredit.

Langkah ini telahpun bermula secara kecil-kecilan empat tahun lalu apabila beberapa syarikat insurans termasuk pengendali takaful dipilih menyertai khidmat memperbaharui cukai jalan melalui internet di bawah financial-link.

Baru-baru ini diberitakan mulai 2004, semua pembaharuan cukai jalan akan hanya diuruskan melalui internet di bawah program e-JPJ. Dengan sendirinya keperluan insurans kenderaan termasuk takaful akan diuruskan melalui internet.

Apapun untuk memaksimakan kos operasi, besar kemungkinan kemudahan internet ini akan diperkembangkan meliputi polisi insurans atau produk takaful lain.

Saluran terus juga tidak kurang pentingnya dimana orang ramai datang sendiri ke kaunter pejabat syarikat untuk mendapatkan kemudahan perlindungan. Perkembangan ini mula mendapat perhatian setelah Takaful Malaysia beroperasi.

Orang ramai yang berhasrat menggunakan produk-produk takaful datang sendiri ke kaunter di semua di pejabat cawangan untuk mendapatkan penjelasan mengenai takaful itu sendiri, selain program taklimat yang dilaksanakan oleh wargakerja Takaful Malaysia di luar pejabat.

Ramai dalam sektor insurans pada mulanya hairan melihat orang ramai mengunjungi pejabat takaful kerana mengikut mereka insurans pada dasarnya ‘dijual’ dan tidak ‘dibeli’. Untuk itu ia memerlukan ‘faktor tolakan’ untuk merangsang jualan dan dikatakan ini sesuai melalui saluran agensi.

Pengalaman Takaful Malaysia membuktikan strategi saluran terus ini lebih berkesan kerana ia memberi peluang bakal peserta berintreksi secara langsung dengan wargakerja Takaful Malaysia. Apa-apa persoalan atau kemusykilan akan diselesaikan di kaunter.

Justeru itu serta asas operasi Takaful Malaysia mengikut prinsip al Mudharabah sebagai model perniagaan (business model) tidak memungkinkan sistem agensi dilaksanakan, sekiranya kaedah imbuhan komisyen agensi sebagai upah diambil daripada wang sumbangan yang dibayar peserta.

Apapun menyedari pentingnya sekumpulan wargakerja khusus menjalankan tugas pemasaran seperti yang dilakukan agen insurans, Takaful Malaysia telah melantik sekumpulan eksekutif sepenuh masa yang dipanggil ‘Eksekutif Pemasaran Takaful Keluarga (EPTK)’ bagi tujuan ini.

Sebagai imbuhan selain gaji minima, mereka diberi insentif mengikut jumlah wang sumbangan yang dikutip dan bilangan peserta yang diterima. Tetapi berbeza dengan agen insurans, imbuhan insentif ini ditanggung sepenuhnya oleh wang pemegang saham dan tidak dari wang sumbangan peserta.

Menjadi kebiasaan dalam sistem agensi, agen sebagai bekerja sendiri, dikehendaki menanggung perbelanjaan pengurusan agensinya seperti sewa pejabat, bayaran bil telefon, penyediaan peralatan pejabat dan lain-lain keperluan.

Sebaliknya EPTK, sebagai wargakerja sepenuh masa, tidak dibebani dengan belanja pengurusan seumpama ini kerana kemudahan ini disediakan oleh Takaful Malaysia sebagai majikan.

Dengan kata lain, business model takaful berasaskan prinsip al Mudharabah tidak mengambil wang sumbangan peserta bagi membiayai belanja operasi pengendali takaful termasuklah imbuhan insentif EPTK.

Sesungguhnya anda boleh menyertai produk takaful secara langsung dari pengendali takaful tanpa menggunakan perantara sebagaimana yang diamalkan oleh Takaful Malaysia sejak beroperasi 20 tahun lalu. Walau bagaimanapun industri takaful telah berkembang dengan kemunculan beberapa pengendali baru bagi menambahkan selera persaingan.

Berlainan dengan business model Takaful Malaysia, takaful baru ini menggunakan pendekatan business model berasaskan prinsip al Wakalah. Di bawah prinsip ini, pengendali takaful mengikut susunan kontrak menjadi perantara atau agen peserta, selain sebagai penyedia dan pengendali perniagaan takaful itu sendiri, termasuk menawar dan menguruskan pelbagai produk takaful.

Yang demikian sebagai agen peserta, pengendali dibenarkan mengikut kontrak, mengambil sebahagian wang peserta untuk menampong atau membiayai sebahagian belanja operasi mengurusnya, termasuklah bayaran komisyen kepada agennya sama seperti struktur operasi dan amalan agensi insurans.

Mengikut syarak, peserta harus setuju dan redha wang sumbangannya itu diambil pengendali takaful bagi maksud ini. Sehubungan ini, bagi syarak membenarkan amalan ini, peserta bersetuju sebahagian besar wang sumbangan yang dibayarnya sebagai tabarru’ atau derma.

Sebagai pengguna orang ramai boleh memilih sendiri mana lebih baik, terutamanya dari segi kos, untuk mendapatkan perlindungan sama ada menggunakan polisi insurans atau produk takaful.

Sementara takaful pula, mereka bijak boleh memilih sama ada menyertai produk takaful di bawah business model berasaskan al Mudharabah atau al Wakalah. Walaupun begitu bagi masyarakat Muslim, pilihan terbaik dan sesuai semestinya takaful dalam memenuhi keperluan insurans masing-masing.

Sayugia dinyatakan, dalam business model berasaskan al Wakalah pun ada hak berkongsi untung seperti di bawah al Mudharabah. Sekalipun demikian pelaksanaan hak berkongsi untung tidak sama.

Pengguna atau bakal peserta wajar maklum apakah yang tidak sama pelaksanaan kerana ia jumlah atau amaun untung yang akan diperolehi nanti bergantung kepada business model ini.

Dengan cara ini peserta akan menjadi lebih maklum mengenai pilihan produk takaful yang sesuai dengannya; dan memudahkan pula dia memilih sama ada untuk berurusan secara langsung dengan pengendali takaful seperti Takaful Malaysia atau melalui perantara seperti agen yang dilantik oleh pengendali takaful

Oleh itu apakah perbezaan pelaksanaan hak berkongsi untung diantara kedua-dua business model ini ? Secara mudah business model berasaskan prinsip al Mudharabah tidak menggunakan langsung wang sumbangan peserta untuk membayar belanja mengurus pengendali, bererti wang sumbangannya tidak luak langsung.

Peluang pelaburan dibuat berasaskan jumlah asal wang sumbangan. Lojiknya jika wang dilabur itu besar untung secara relatif juga besar. Dalam mengira berkongsi untung, amaun asal akan diambilkira.

Cara ini menghasilkan kadar untung yang lebih besar berbanding kaedah mengambil dimuka sebahagian wang sumbangan peserta seperti dibawah business model mengikut al Wakalah bagi menampong belanja mengurus pengendali.

Yang demikian baki untuk dikongsi sebagai cara relatif adalah kecil. Pengalaman Takaful Malaysia membuktikan kadar untung yang menarik untuk peserta tidak kurang 25% daripada wang sumbangan asal mengikut business model al Mudharabah.

Memandangkan kedua-dua business model ini hanya pendekatan perniagaan semata-mata yang telah dibenarkan syarak maka ia wajar dikekalkan sebagai pemangkin bagi mendorong perkembangan operasi takaful secara keseluruhannya.

Kepada masyarakat pengguna, mereka harus diberi pilihan business model mana yang sesuai dan lebih memanfaatkan mereka. Dengan kata lain, penentu akhir adalah kuasa. Mereka tidak boleh dinafikan peluang pilihan ini. Kebebasan memilih ini selaras dengan kehendak dan tuntutan Islam yang mengutamakan adil dan ihsan dalam setiap urusan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts